WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Obrońców Westerplatte 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000316680, posiadającą  NIP 5832084197, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdański, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 15.00.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Westerplatte 1, kod pocztowy 83-000, adres e-mail: biuro@zeus.pl, tel. +48 58 304 40 10.