Obiekty Wojskowe

Obiekty wojskowe

ZEUS S.A. jest wiodącym wykonawcą dla inwestycji realizowanych przez sektor MON. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze oraz wiedzy technicznej w tym zakresie ZEUS S.A. wyspecjalizował się w projektowaniu oraz kompleksowej realizacji obiektów, systemów oraz instalacji stanowiących istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

ZEUS S.A. posiada niezbędne uprawnienia wymagane przy projektowaniu i realizacji obiektów specjalistycznych, w tym w szczególności:

 • Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia (klauzula TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU).

 • Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego (klauzula TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU).

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac dla sektora MON posiadają odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa (o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i SECRET EU) dopuszczające ich do prac z dostępem do informacji i obiektów niejawnych.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji następujących obiektów specjalistycznych:

 • kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego,

 • systemy infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej kompleksów,

 • systemy integracji sieci i instalacji,

 • obiekty przetwarzania danych typu Data Center,

 • obiekty szkoleniowe, trenażery, symulatory,

 • kancelarie tajne, kryptograficzne i pomieszczenia łączności specjalnej,

 • jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i łączności przewodowej,

 • systemy hamowania samolotów,

 • oświetlenie nawigacyjne lotniskowe,

 • hangary typu lekkiego.

Zakres oferty produktowej obejmuje następujące branże:

 • budowlaną, w tym konstrukcyjną, drogową i technologiczną,

 • sanitarną, zarówno wewnętrzną jak i sieci zewnętrzne oraz wentylacji i klimatyzacji,

 • elektroenergetyczną i teleinformatyczną,

 • zabezpieczenia technicznego.

Oferujemy kompleksowe podejście na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

Etap 1 – Opracowujemy dokumentacje projektową oraz uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne.

Etap 2 – Analizujemy dokumentację techniczną pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji.

Etap 3 – Budujemy zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną z zachowaniem najwyższej jakości.

Etap 4 – Serwisujemy i utrzymujemy w sprawności instalacje i urządzenia elektryczne.

Nasze usługi realizujemy jako generalny wykonawca inwestycji lub profesjonalny wykonawca branży elektrycznej.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa